Migrancki Portal Wiedzy

Informacja dla migrantów o Polsce

System ubezpieczeń społecznych w Polsce

Finansowanie świadczeń w ramach systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce jest zagwarantowane ze środków Skarbu Państwa oraz ze składek pracodawców i pracowników. System składek charakteryzują trzy zasadnicze cechy: przymusowość, celowość i odpłatność.

W Polsce główną instytucją, która odpowiada za funkcjonowanie systemu ubezpieczeń jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oficjalnie nazywany w skrócie ZUS), będący państwową instytucją publicznoprawną, realizującą zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w kraju.

Świadczenia gwarantowane przez ZUS obejmują:

  • Świadczenia na rzecz osób, które osiągnęły wiek emerytalny (ubezpieczenie emerytalne);
  • Świadczenia w przypadku utraty dochodów pieniężnych, związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa, niezdolności do pracy lub śmierć żywiciela (ubezpieczenie rentowe);
  • Świadczenia w razie niezdolności do wykonywania pracy na skutek choroby, chorób lub macierzyństwa (ubezpieczenie chorobowe);
  • Świadczenia mające na celu ochronę ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ubezpieczenie wypadkowe)

Są też w polskim systemie ubezpieczeniowym inne istotne publiczne instytucje, a mianowicie:

  • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), finansujący świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refundujący leki ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego. Informacje o NFZ i jego oddziałach wojewódzkich można znaleźć na stronie internetowej.
  • Fundusz Pracy, z którego składek finansowane są programy rynku pracy oraz działania w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i ich powrotu na rynek pracy takie, jak np. koszty szkolenia pracowników i bezrobotnych, zasiłki, stypendia i dodatki szkoleniowe dla osób bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne, badania rynku pracy, działalność powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, prace interwencyjne, środki na podjęcie działalności gospodarczej, koszty pomocy prawnej, konsultacji itp.
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gwarantujący pracownikom wypłatę świadczeń w sytuacji niewypłacalności pracodawcy.

Projekt "Migrancki Portal Wiedzy"
zrealizowany przez
Fundacje Rozwoju "Oprócz Granic"

Współfinansowanie

Projekt “Migrancki Portal Wiedzy” współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa.

Odpowiedzialność

Wyłączna odpowiedzialność za treść wszelkich artykułów spoczywa na autorach. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

"Migrancki Portal Wiedzy" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl.

Każda osoba korzystająca z Migranckiego Portalu Wiedzy oświadcza, że zapoznała się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.