Ciekawostki - Legalna praca

  • Trudno jest dokładnie zliczyć ile cudzoziemców pracuje w Polsce, jednak dostępne są statystyki dotyczące liczby wydanych zezwoleń na pracę oraz liczby oświadczeń zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Z roku na rok rośnie liczba wydawanych dokumentów. Zapoznać się ze statystykami można tu.

  • Kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzają:
    • Inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy,
    • Funkcjonariusze Straży Granicznej (art. 1 ust. 2 pkt 13a Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej). Co więcej, na mocy art. 9 ust. 1f. Straż Graniczna, w celu przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, może korzystać z danych zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego oraz koncie płatnika składek, dotyczących cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych oraz płatników powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom. Kontrola odbywa się zgodnie z art. 10d Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

  • Zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarówno powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, jak i nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca stanowią wykroczenia. Czyn popełniony przez osobę działającą w imieniu pracodawcy jest zagrożony karą grzywny w wysokości od 3.000 do 5.000 zł, zaś cudzoziemcowi grozi grzywna od 1.000 do 5.000 zł.

  • W okresie 2010 - 2012 inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie blisko 6,3 tys. kontroli dotyczących problematyki legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Kontrole te miały miejsce w podmiotach powierzających pracę prawie 40 tys. cudzoziemców. Liczba cudzoziemców, od których było wymagane zezwolenie na pracę stanowiła ponad 16 tys. Naruszenia prawa stwierdzono w blisko połowie podmiotów objętych kontrolą (w 2012 r. – w 49% podmiotów, w 2011 r. – w 49%, w 2010 r. – w 47%), przy czym nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców – tj. bez ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP bądź podstawy pobytu uprawniającej do wykonywania pracy, bez wymaganego zezwolenia na pracę, na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu, bądź bez zawarcia wymaganych umów – ujawniono w każdym roku w blisko 11% skontrolowanych zakładów.

  • Czym jest informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy? 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015