Чи може особа, яка нелегально перебуває на території РП, клопотати про отримання дозволу на перебування?

Дозвіл на тимчасове перебування може бути надано іноземцю за його клопотанням, якщо він виконує вимоги щодо заявленої мети перебування, a обставини, що є підставою клопотання про видачу даного дозволу, обґрунтовують його перебування на території Республіки Польща протягом більше 3 місяців.

Зазвичай, у видачі дозволу на тимчасове перебування відмовляють, якщо іноземець подав заяву під час нелегального перебування na території Республіки Польща або знаходиться на цій території нелегально (ст. 100 п. 1 п. 9). Однак існує ряд ситуацій, коли нелегальне перебування не є підставою для відмови у видачі дозволу.

В яких ситуаціях?

Правова підстава видачі дозволу

Правова підстава незастосування вимоги легального перебування

Дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з обставинами, які вимагають короткострокового перебування іноземця на території Республіки Польща, може бути надано іноземцю, який знаходиться на цій території, якщо:

  1. він зобов'язаний особисто з'явитися в польський орган державної влади або
  2. присутності іноземця на території Республіки Польща вимагає його виняткова особиста ситуація, або
  3. присутності іноземця на території Республіки Польща вимагають інтереси Республіки Польща.

CT.181 n.1 

CT. 184

Дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з іншими обставинами надається іноземцю, якщо він є народженою на території Республіки Польща неповнолітньою дитиною іноземця, що знаходиться на цій території без опіки.

CT.186 n. 1 n. 2

Згідно ст. 191 п. 1 п. 1

Дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з іншими обставинами може бути надано на час кримінального процесу, який ведеться щодо суб'єкта, що доручає виконання роботи, в якому іноземець фігурує в якості потерпілого:

  1. в результаті злочину доручення виконання роботи в умовах, що визначаються як експлуатація, про які йдеться в ст. 10 п. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (закону від 15 червня 2012 р. про наслідки доручення виконання роботи іноземцям, що незаконно перебувають на території Республіки Польща)
  2. неповнолітнього іноземця, який перебуває без дійсного документа, що дає право перебування на території Республіки Польща, якому було доручено виконання роботи.

ст. 187 п. 4 у зв'язку з ст. 7 п. 2 п. 2

Дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з іншими обставинами надається іноземцю, якщо у нього є право на виконання роботи на території Республіки Польща на засадах, визначених у постанові № 1/80 Ради Асоціації Турецької Республіки і ЄЕС від 19 вересня 1980 про розвиток Асоціації, скликаного на підставі Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r. (Dz. Urz. WE L 217 z 29.12.1964, str. 3685; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 11 str. 1) (Угоди, що засновує асоціацію між Європейським Економічним Співтовариством та Туреччиною, підписаної в Анкарі 12 вересня 1963 р. (Офіційний Бюлетень ЄС L 217 від 29.12.1964, с. 3685; Офіційний бюлетень ЄС Спеціальне польське видання, розділ 11, т. 11. с. 1)

CT. 186 n. 1 n 5

Згідно ст. 191 п. 1 п. 4

Дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з іншими обставинами може бути надано іноземцю, якщо перебування іноземця на території Республіки Польща необхідно з огляду поваги до права на сімейне життя в розумінні Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Конвенції про захист прав людини та основних свобод, підписаної в Римі 4 листопада 1950 р.), a іноземець знаходиться на території Республіки Польща нелегально.

CT. 187 n 6

Дозволу на тимчасове перебування у зв'язку з іншими обставинами може бути надано іноземцю, якщо виїзд іноземця з території Республіки Польща порушить права дитини, визначені в Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z 2000 r. Nr 2, poz. 11  , а также z 2013 r. poz. 677) (Конвенції про права дитини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 (Законодавчий вісник від 1991 № 120, поз. 526, від 2000 р. № 2, поз. 11, а також від 2013 р. поз. 677), в ступені, істотно загрозливою його психофізичному розвитку, а іноземець знаходиться на території Республіки Польща нелегально.

CT. 187 n. 7

Іноземцю, який досяг повноліття під час перебування на території Республіки Польща та подав клопотання про надання йому дозволу на тимчасове перебування у зв'язку з іншими обставинами протягом 1 року з дня досягнення ним повноліття, не можна відмовити в наданні подібного рішення, якщо на його користь свідчать особливо важливі інтереси іноземця, а винятковою підставою для відмови є його нелегальне перебування на території Республіки Польща.

ст. 186, а також ст. 187 Згідно ст. 191 п. 2

Іноземцю, щодо якого існує припущення, що він є жертвою торгівлі людьми у розумінні ст. 115 § 22 Kodeksu karnego (Кримінального Кодексу) видається довідка, що підтверджує існування подібного припущення.

CT. 170

Згідно ст.  178

Дозвіл на тимчасове перебування для члена сім'ї громадянина Республіки Польщі надається іноземцю, якщо він є малолітньою дитиною іноземця, який перебуває в законному, з точки зору законодавства Республіки Польща, шлюбі з громадянином Республіки Польща та має дозвіл на тимчасове проживання для члена сім'ї громадянина Республіки Польща. Не можна відмовити у видачі дозволу на тимчасове перебування, якщо винятковою причиною відмови було б нелегальне перебування неповнолітньої дитини на території Республіки Польща.

ст. 158 п. 1 п. 2

Згідно ст. 165 п. 3

Дозвіл на тимчасове перебування може бути надано неповнолітній дитині іноземця, який перебуває на території Республіки Польща на підставі національної візи або дозволу на тимчасове перебування, якщо ця дитина народилася в період дії цієї національної візи або дозволу на тимчасове перебування, a іноземець має:

  1. медичну страхівку;
  2. джерело стабільного і регулярного доходу;
  3. забезпечене місце проживання.

Не можна відмовити в наданні дозволу на тимчасове перебування, якщо винятковою причиною відмови було б нелегальне перебування неповнолітньої дитини на території Республіки Польща.

CT. 160 n 2

Дозвіл на постійне перебування надається іноземцю на невизначений час, за його клопотанням, якщо, він є дитиною іноземця, якому видано дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, які знаходяться під його батьківською опікою, народженою після надання цьому іноземцю дозволу на постійне перебування або дозволу на постійне перебування довготермінового резидента ЄС.

ст. 195 п. 1 п. 1 літера a  

Дозвіл на постійне перебування надається іноземцю на невизначений час, за його клопотанням, якщо, він є дитиною іноземця, якому видано дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, яка знаходиться під його батьківською опікою, народженою після надання цьому іноземцю дозволу на постійне перебування або дозволу на постійне перебування довготермінового резидента ЄС.

ст. 195 п. 1 п. 1 літера b  

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів