Сертифікати, що підтверджують знання польської мови

Іспити на отримання сертифіката, що підтверджує знання польської мови, проводяться з 2004  року. Вони є єдиним підтвердженням знання мови в Польщі. Найчастіше їх здають особи, які хочуть працювати або вчитися в Польщі, а також іноземці, які хочуть подати заяву на отримання польського громадянства.

За координацію й організацію іспитів на отримання сертифікату відповідає Державна комісія підтвердження знання польської мови як іноземної (Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego), установа контролюється Бюро визнання освіти та міжнародного обміну (Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej). Державна комісія підтвердження знання польської мови як іноземної (Рaństwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) була створена 3.08.2003 р. міністром освіти, працює на підставі закону про мову. До її складу входять представники провідних польських академічних центрів вивчення польської мови як іноземної. Комісія визначає терміни сесії, встановлює склад екзаменаційних комісій, готує матеріали, необхідні для проведення іспитів, перевіряє їх проведення і видає сертифікати, що підтверджують знання польської мови.

Особливі умови, порядок проведення іспитів та видача сертифікатів, а також стандарти вимог для окремих рівнів складності визначаються Розпорядженням міністра національної освіти і спорту від 15 жовтня 2003р. про іспити з польської мови як іноземної (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego). Іспити проводяться як на території Польщі, так і за її межами, у країнах походження мігрантів та в центрах, в яких проживає активна польська меншина. Екзаменаційні сесії проходять три рази на рік навесні, влітку і восени. Тести проводяться на рівнях B1, B2 і C2. Іспити на рівнях A1, A2 і C1 в даний час знаходяться в стадії підготовки. Стандарти вимог до іспиту сформульовані згідно директив Ради Європи, метою яких є стандартизація тестування знань з іноземних мов у Європі. До іспиту допускаються всі іноземці, а також польські громадяни, які постійно проживають за кордоном. Єдиним обмеженням є віковий ліміт: до іспиту на рівні B1 і B2 можуть бути допущені особи, які на день іспиту досягли віку 16 років, а на рівні C2 - 18 років.
Спосіб підготовки не встановлений, з формальної точки зору не має значення, чи брала участь дана особа в курсах, навчалася польської мови або готувалась індивідуально. До іспиту не можуть бути допущені особи, які закінчили магістратуру за фахом «польська філологія» в Польщі. Їх диплом автоматично вважається підтвердженням знань польської мови на рівні підвищеної складності.

Іспит на отримання сертифіката складається з наступних частин:

  • Розуміння на слух
  • Граматична правильність
  • Розуміння написаних текстів
  • Письмо
  • Мовлення

Взірцеві тести знаходяться тут. На сайті Комісії підтвердження знань польської мови як іноземної (Komisjа Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) розміщені також збірники завдань, бібліографія для окремих рівнів і тест, який полегшує самооцінку мовних компетенцій, відповідний насамперед для тих, хто ніколи не вивчав польську мову систематично.

Щоб отримати сертифікат, слід отримати позитивний результат по кожній письмовій та усній частині. Шкала оцінок заснована на польських балах, що використовуються в школах і університетах (відмінно - добре - задовільно - незадовільно). Задовільна оцінка або більш висока оцінка означає, що іспит зданий.

Успішно зарахований сертифікат може бути підставою для вступу до університету з навчанням польською мовою. Більше інформації на тему навчання іноземців у вищих закладах Польщі можна прочитати в статті: Польське громадянство.

Для пояснень нижче розміщені скорочені характеристики рівнів знання мови, встановлених Радою Європи:

Рівень опис

A1

Початковий рівень

Особа, яка володіє мовою на цьому рівні, розуміє і може використовувати основні мовні звороти та вирази, що стосуються повсякденного життя. Може представити себе та інших, а також формулювати питання з області приватного життя, що стосуються, наприклад, місця, в якому проживає, людей, яких знає, і речей, які має. Може вести просту розмову за умови, що співрозмовник говорить повільно, зрозуміло і готовий допомогти йомy.

A2

Початковий рівень (ускладнений)

Особа, яка володіє мовою на цьому рівні, розуміє висловлювання і часто вживані вирази, пов'язані з повсякденним життям (наприклад, основну інформацію, що стосується особистості співрозмовника і його сім'ї, покупок, оточення, роботи). Може спілкуватися в простих, рутинних комунікативних ситуаціях, що вимагають тільки простого прямого обміну інформацією на відомі і типові теми. Може описувати просто своє походження, оточення, а також вирішувати питання, пов'язані з найважливішими потребами у повсякденному житті.

B1

Середній рівень

Особа, яка володіє мовою на даному рівні, розуміє значення головних сюжетів розповіді, що міститься в зрозумілих, стандартних висловлюваннях, які стосуються відомих йому справ і подій, типових для роботи, школи, вільного часу і т.д. Може справлятися з більшістю комунікативних ситуацій, які можуть виникнути під час поїздки в район, де говорять цією мовою. Може створити прості, пов'язані висловлювання на теми, які йому відомі або які зацікавлять його. Може описувати досвід, події, мрії, надії і прагнення, коротко обґрунтовуючи або роз'яснюючи свою думку і плани.

B2

Просунутий рівень

Особа, яка володіє мовою на цьому рівні, розуміє значення головних сюжетів розповіді, що міститься в складних текстах, на конкретні і абстрактні теми, разом з розумінням дискусій на технічні теми з області її спеціальності. Може спілкуватися настільки плавно і спонтанно, щоб провести нормальну бесіду з носієм даної мови, не викликаючи напруги у будь-якої із сторін. Може формулювати прозорі висловлювання усно і письмово в широкій сфері тем, а також висловлювати свою думку в питаннях, що є предметом дискусії, обговорюючи переваги і недоліки різних рішень.

C1

Рівень підвищеної складності

Особа, яка володіє мовою на цьому рівні, розуміє широкий спектр важких довгих текстів, розуміючи також приховані значення, виражені побічно. Може висловлюватися плавно, спонтанно, без великих складнощів знаходячи відповідні формулювання. Ефективно і вільно може спілкуватися мовою в дружніх, громадських, освітніх та професійних колах. Може формулювати ясні, чітко побудовані, точні висловлювання, що стосуються складних проблем, правильно і належним чином використовуючи правила побудови висловлювання, переходячи від однієї теми до іншої.

C2

Рівень досконалого володіння мовою

Особа, яка володіє мовою на цьому рівні, може легко розуміти практично все, що почує або прочитає. Може скорочувати інформацію з інших джерел, письмових чи усних, в одну цілісну структуру, розкриваючи тези та роз'яснення, що містяться в них. Може висловлювати свої думки дуже плавно, спонтанно і чітко, ясно розрізняючи семантичні відтінки навіть в найбільш складних висловлюваннях.

Більш детальні вимоги для рівнів, на яких проводяться іспити, вказані в Роспорядженні міністра освіти і науки від 15 жовтня 2003 р. про іспити з польської мови як іноземної (Rozporządzeniе Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 października 2003 w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego).

На жаль, як уже говорилося, особи, які вивчають польську мову, ще не мають можливості складати іспит на всіх рівнях. У зв'язку з цим, тільки для обраних рівнів складності розроблений стандарт, що визначає директиви для програм навчання та методики. На практиці це означає, що мовні курси на рівнях, які ще не були стандартизовані, можуть відрізнятися в окремих установах, які їх проводять. Така ситуація, ймовірно, покращиться, коли буде введена стандартизація.

Оплата за іспит відрізняється в залежності від рівня і становить відповідно:

  • 60 євро на рівні B1,
  • 80 євро на рівні B2,
  • 100 євро на рівні C2.

Після здачі іспиту слід також внести додаткову оплату за видачу диплома, яка складає  євро.

За статистикою, іспит складають в основному громадяни України, Росії, США та Білорусі. Найчисельнішою віковою групою є особи віком від 20 до 29 років. Серед тих, хто складає іспит, жінок більше, ніж чоловіків.

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів