Заява про видачу дозволу на придбання нерухомості

Передумови видачі дозволу                                                                                                                          

Дозвіл видається, якщо придбання нерухомості іноземцем не веде до загрози обороноздатності, безпеки держави або громадського порядку, а також не суперечать цьому засади соціальної політики та здоров'я суспільства.

Площа нерухомості, придбаної іноземцем для задоволення його житлових потреб, не може перевищувати 0,5 га, а в разі придбання нерухомості для потреб здійснюваної в Польщі економічної або сільськогосподарчої діяльності, розмір площі повинен обґрунтовуватися реальнми потребами, які виникають з характеру веденої діяльності.
Іноземець повинен указати на обставини, що підтверджують його зв'язки з Польщею. Перелік цих обставин наведено в ст. 1a п. 1 закону, і це, наприклад:

 • польська національність або польське походження;
 • укладення шлюбу з польським громадянином;
 • дозвіл на:
 • тимчасове перебування (виняток: наявність дозволу на тимчасове перебування, якщо воно було видане на основі ст. 176 або ст. 181 п. 1 закону про іноземців),
 • постійне перебування,
 • довготермінове перебування резидента Європейського Союзу;
 • членство в правлінні підприємства, яке має офіс на території Польщі;
 • здійснення на території Польщі економічної або сільськогосподарчої діяльності відповідно до положень польського законодавства.
 • Застосоване в законі формулювання «зокрема» означає, що вищенаведений перелік не має вичерпаного характеру, а вказані обставини були представлені для прикладу. Допускається також посилання та наведення іноземцем інших обставин

Застосоване в законі формулювання «зокрема» означає, що вищенаведений перелік не має вичерпаного характеру, а вказані обставини були представлені для прикладу. Допускається також посилання та наведення іноземцем інших обставин.

Перебіг процедури

Іноземець, який прагне про видачу дозволу, зобов'язаний:

 • Скласти самостійно заяву, спираючись на положення закону про придбання нерухомості іноземцями (ustawа o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) та розпорядження міністра внутрішніх справ про детальну інформацію та типи документів, які зобов'язаний пред'явити іноземець, який клопочеться про видачу дозволу на придбання нерухомості;
 • Додати до заяви документи, передбачені вищенаведеними правовими актами.
 • Якщо документи були складені іноземною мовою, то їх потрібно пред'явити з перекладом, виконаним нотаріальним перекладачем;
 • У разі, якщо подаються копії документів, то вони повинні бути посвідчені на відповідність з оригіналом. Це може виконати орган, який видав даний документ, або нотаріус. Юрисконсульт або адвокат можуть посвідчувати документи, якщо вони виступають в справі як уповноважені особи заявника.
 • Внести гербовий збір у розмірі 1.570 злотих, а також додати до заяви підтвердження оплати.
 • Надіслати заяву разом з усіма додатками на адресу Міністерства внутрішніх справ: Департамент дозволів та концесій Міністерства внутрішніх справ, вул. РАКОВЕЦЬКА, 2a, 02-591, ВАРШАВА (Departament Zezwoleń i Koncesji MSW, ul. RAKOWIECKA 2a, 02-591 WARSZAWA).
 • Міністр видає дозвіл у разі виконання законних передумов і в разі відсутності заперечень зі сторони органів, які видають експертну оцінку. Строк дії дозволу становить 2 роки, і впродовж цього строку іноземець повинен придбати нерухомість. У протилежному випадку він муситиме повторно подавати заяву про отримання дозволу на придбання нерухомості.

Якщо міністр видасть рішення про відмову у видачі дозволу, то іноземець може звернутися до цього органу з заявою про повторний розгляд справи.

Зміст заяви та типи додатків

1.Визначення заявника

Фізична особа – ім'я, прізвище, громадянство, адреса проживання.
Якщо іноземець тимчасово перебуває в Польщі, то він повинен указати адресу проживання за кордоном та адресу перебування в Польщі. Слід указати адресу для листування, якщо вона відрізняється від адреси проживання.

Юридична особа та суспільство , яке не є юридичною особою, – найменування, адреса офісу, предмет діяльності, імена та прізвища членів правління, а також інформація, що стосується співвласників, учасників або акціонерів. Слід указати процентну кількість голосів, які на зборах співвласників або загальних зборах мають окремі учасники або акціонери.

 

2. Визначення купованої нерухомостіi

Земля – право на нерухомість, яке набувається, вулиця, населений пункт, ґміна та воєводство, евіденційний номер ділянки, площа в гектарах, номер домової книги та характеристика забудови.

Будинок – порядковий номер будинку, загальна площа будинку у квадратних метрах, вулиця, населений пункт, ґміна та воєводство.
Квартира, яка являє собою окремий предмет власності – порядковий номер будинку та квартири, вулиця, населений пункт, ґміна та воєводство, загальна площа квартири у квадратних метрах та частка у спільній нерухомості, на якій розташована квартира.

 

3. Визначення продавця

Фізична особа – ім'я, прізвище, адреса проживання.

Юридична особа – найменування, адреса офісу.

 

4. Визначення типу юридичної події, на основі якої відбувається придбання нерухомості.

5. Мета придбання нерухомості, а в разі, якщо нерухомість має слугувати потребам здійснюваної економічної або сільськогосподарської діяльності – також планований спосіб користування нерухомістю, у тому числі тип планованих на ній інвестицій.

6. Джерела фінансових засобів на закупівлю нерухомості.

До заяви слід долучити, зокрема, наступні документи:

1. Які визначають  правовий статус іноземця

Фізична особа – копія документа з фотографією, що посвідчує особу, з указанням громадянства, дати та місця народження, а в разі, якщо нерухомість служить для потреб здійснюваної економічної діяльності – також витяг з відповідного реєстру.

Юридична особа та суспільство , яке не єюридичною особою, – копія або витяг з відповідного реєстру, видана не пізніше ніж за 3 місяці до дня подачі заяви

 

2. Які визачають  нерухомість, видані не раніше ніж за 6 місяців до дня подачі заяви:

 1. копія домової книги або довідка зі зводу документів,
 2. витяг з реєстру земельних ділянок разом з планом з евіденційної мапи,
 3. у разі, якщо в домовій книзі не вказано актуального означення нерухомості – офіційні документи, які є підставою для здійснення зміни означення нерухомості,
 4. витяг з дійсного плану освоєння простору, рішення про локалізацію інвестицій для громадських цілей або рішення про умови забудови, якщо його було видано, а в разі відсутності місцевого плану освоєння простору – документ, виданий відповідним органом, який підтверджує відсутність плану.Іноземець, який клопочеться про видачу дозволу на придбання квартири, яка є окремим предметом власності, не зобов'язаний долучати до заяви документи, про які мовиться в пунктах б-г. У разі, якщо квартира не має домової книги, іноземець зобов'язаний пред'явити копію домової книги та витяг з реєстру земельних ділянок, які стосуються нерухомості, на якій зведено будинок, у якому знаходиться квартира, призначена для придбання.

 

3.Заява продавця, який погоджується продати нерухомість іноземцю (це може бути, наприклад, попередній договір). Якщо придбання нерухомості відбувається шляхом, наприклад, спадкування, постанови суду або адміністративного рішення, тоді замість заяви продавця слід долучити копію заповіту або постанови суду про спадкування, копію іншої постанови суду або адміністративного рішення, або ж довідку органу про те, що триває адміністративне провадження, спрямоване на видачу рішення, унаслідок якого іноземець придбає нерухомість.

4. Документи, які підтверджують зв'язки іноземця з Польщею, а також інші документи, які допомагають виявити обставини, наведені ним у заяві.

Промесса

За наявності обставин, з причини яких іноземець не може отримати дозволу на закупівлю нерухомості в Польщі (наприклад, бажає придбати нерухомість шляхом аукціону, або нерухомість не має ще врегульованого правового статусу, позаяк триває провадження щодо спадкування), він може клопотатися про видачу промесси.
Промесса – це зобов'язання органа видати дозвіл на придбання конкретної нерухомості визначеним суб'єктом. Промесса, як і дозвіл, являє собою різновид адміністративного рішення.
Для процесу, пов'язаного з видачею промесси, застосовуються положення, що стосуються видачі дозволів. Це означає, що подаючи заяву про видачу промесси необхідно подати ті ж самі документи, що і при клопотанні про отримання дозволу. Гербовий збір становить тоді 98 злотих.
Строк дії промесси становить один рік, і впродовж цього строку орган не може відмовити у видачі дозволу, хіба що змінився фактичний стан, суттєвий для вирішення справи. Після спливу року промесса втрачає дію. Це не означає, що орган не зможе видати дозволу, проте він не буде вже зобов'язаний видати даний дозвіл.

logo migrapolis

logo ue biale

Проект "Новий закон - мої нові права" дофінансований з коштів Європейського Фонду Інтеграції
Громадян Третіх Країн і польського державного бюджету

 Copyright © by Фонд Розвиту Окрім Кордонів