Zmiana pracodawcy

W sytuacji, kiedy cudzoziemiec posiada wizę uprawniającą do podjęcia legalnej pracy na terytorium Rzeczypospolitej, zmiana pracodawcy nie wiąże się z koniecznością uzyskania nowej wizy. Inaczej jest w przypadku posiadaczy zezwolenia na pobyt czasowy i pracę: jeżeli cudzoziemiec przebywa na tej podstawie w Polsce i zmienia pracę – musi wystąpić także o nowe zezwolenie na pobyt i pracę.

Dla legalnego wykonywania pracy konieczne jest pozyskanie zezwolenia na pracę lub innego dokumentu, upoważniającego do legalnego wykonywania pracy

Dokument od poprzedniego pracodawcy nie jest wystarczający!

Cudzoziemiec nie musi podejmować żadnych dodatkowych czynności wówczas, kiedy podstawą legalnego wykonywania pracy jest zezwolenie na pracę, natomiast:

- nowy pracodawca musi uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca i zawrzeć z nim umowę na piśmie,

- stary pracodawca powinien rozliczyć się z pracownikiem oraz zwrócić swój egzemplarz zezwolenia na pracę do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce i pracuje na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę, sam jest odpowiedzialny za kontakt z wojewodą w przypadku ewentualnej utraty pracy (musi to zgłosić w ciągu 15 dni roboczych), jak i w sytuacji zmiany stanowiska pracy (musi złożyć nowy wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w ciągu 30 dni od dnia utraty pracy).

Jeżeli cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt i pracę, wydane na podstawie pracy w ABC Sp. z o.o. w charakterze sprzedawcy i chce:

  • zmienić stanowisko (np. na kierownika sklepu)

Wówczas musi o tym fakcie poinformować wojewodę, który wydał zezwolenie na pobyt i pracę w ciągu 15 dni roboczych. W obu przypadkach trzeba starać się o nowe zezwolenie na pobyt i pracę albo skończyć pracę w tej firmie i podjąć pracę na rzecz XYZ Sp. z o.o.

Zmiana jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę jest możliwa tylko w przypadku, kiedy pracujemy dla agencji pracy tymczasowej, w pozostałych przypadkach konieczne jest uzyskanie nowego jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015